Player Name
Matches
Runs
NO
Avg
SR
100's
50's
4's
6's
Ram P 2 59 0 29.5 131.11 0 0 8 0
Sai G 2 50 0 25 217.39 0 0 2 6
Tushar Desai 2 43 0 21.5 100 0 0 3 0
Karthi Rayala 2 40 0 20 250 0 0 3 3
Dhivakaran M 1 23 0 23 209.09 0 0 1 0
Jaideep Shah 1 21 0 21 91.3 0 0 0 1
Sudhakar Arumugham 2 21 0 10.5 105 0 0 0 2
Sudhakar Hebbar 2 8 0 4 50 0 0 1 0
Dian 2 6 1 6 100 0 0 0 0
Dilip T 1 3 0 3 300 0 0 0 0
No Name 1 3 1 0 100 0 0 0 0
Hamza T 1 2 0 2 200 0 0 0 0