Player Name
Matches
Runs
NO
Avg
SR
100's
50's
4's
6's
Saami Siddiqui 1 58 0 58 81.69 0 1 7 0
Lalith D 1 39 1 0 0 0 0 4 2
Kamal Amin 1 37 0 37 82.22 0 0 3 2
Bhargav 1 21 0 21 56.76 0 0 1 0
Adhiraj Mamak 1 13 0 13 0 0 0 0 0
Vaibhav P 1 11 0 11 0 0 0 0 0
Jigar Patel 1 8 0 8 0 0 0 2 0
Amish Patel 1 4 0 4 66.67 0 0 1 0
Ashish R 1 3 0 3 0 0 0 0 0
Omar Ahsan 1 1 0 1 0 0 0 0 0